PRÁVNE OZNÁMENIE


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: V súlade s povinnosťou informovať uvedenou v článku 10 zákona č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu sa ďalej uvádzajú identifikačné údaje vlastníka tejto webovej lokality: Vlastník: CONCORD 2004 S.A. Kontakt: 937031800 [email protected] Registračné údaje: Obchodný register Barcelony, zväzok 4 116, kniha 3 455, oddiel 2, zložka 179, strana 44 152, 1. zápis CIF: A-08-594467. 2 - POUŽÍVATELIA: Prístupom na portál CONCORD 2004 S.A. alebo jeho používaním vzniká status POUŽÍVATEĽA, ktorý uvedeným prístupom a/alebo používaním akceptuje tu uvedené všeobecné podmienky používania. 3 - POUŽITIE PORTÁLU: Uvedená webová lokalita ponúka prístup k obsahu na internete, ktorý patrí spoločnosti CONCORD 2004 S.A. alebo držiteľom jej licencie, a POUŽÍVATEĽ k nim môže mať prístup. Zodpovednosť za používanie webovej lokality preberá POUŽÍVATEĽ. Uvedená zodpovednosť sa vzťahuje na registráciu potrebnú na prístup k staveným službám alebo obsahu. Pri registrácii POUŽÍVATEĽ zodpovedá za uvedenie pravdivých a zákonných údajov. Na základe registrácie sa POUŽÍVATEĽOVI môže priradiť heslo, za ktoré zodpovedá, a zaväzuje sa ho používaťopatrne a dôverne. POUŽÍVATEĽ sa zaväzuje primerane používať obsah a služby (napríklad četovaciu službu, diskusné fóra alebo informačné skupiny), ktoré spoločnosť CONCORD 2004 S.A. ponúka prostredníctvom webovej lokality, a má zakázané okrem iného: (i) zapájať sa do nepovolených či nelegálnych činností alebo činností, ktoré sú v rozpore s dobrou vierou a verejným poriadkom; (ii) šíriť obsah alebo propagandu rasistického, xenofóbneho, pornografického alebo ilegálneho charakteru, obsah, ktorý obhajuje terorizmus alebo ohrozuje ľudské práva; (iii) poškodzovať fyzické alebo počítačové systémy spoločnosti, ktorá vytvorila webovú lokalitu, jej prevádzkovateľa alebo tretích strán, vniesť alebo šíriť počítačové vírusy alebo iné fyzické či počítačové systémy, ktoré by mohli spôsobiť vyššie uvedené škody; (iv) snažiť sa o prístup k, prípadne použiť e-mailové schránky iných používateľov alebo upravovať či manipulovať so správami. Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. si vyhradzuje právo zmazať komentáre alebo príspevky, ktoré narušujú ľudskú dôstojnosť, majú diskriminačný, xenofóbny, rasistický či pornografický obsah, sú zamerané proti mladým ľuďom a deťom, narušujú verejnú bezpečnosť alebo podľa jej názoru nie sú vhodné na publikovanie. Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. v žiadnom prípade nezodpovedá za názory vyjadrené používateľmi vo fórach, na čete ani iných komunikačných nástrojoch. 4. OCHRANA OSOBNÝCH UDAJOV: Na prístup k niektorým službám, ktoré spoločnosť CONCORD 2004 S.A. ponúka prostredníctvom internetu, treba uviesť určité osobné údaje. Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. sa riadi nariadeniami základného zákona č. 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov, kráľovským dekrétom č. 1720/2007 z 21. decembra, ktorým sa schvaľuje nariadenie o rozšírení základného zákona, a ostatnými v danom čase platnými normami, a stará sa o správne používanie a manipuláciu s osobnými údajmi používateľa. Preto pri každom formulári, v ktorom je potrebné uviesť osobné údaje pri službách, ktoré môže používateľ od spoločnosti CONCORD 2004 S.A. požadovať, informuje používateľa o existencii a súhlase s konkrétnymi podmienkami, ktoré sa vzťahujú na použitie uvedených údajov, a informuje ho, kto zodpovedá za vytvorený súbor, o adrese zodpovednej strany a nároku uplatniť si právo na prístup, úpravu, vymazanie alebo namietanie, ukončenie ich používania a prenos údajov tretím stranám. Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. okrem toho informuje o plnení zákona č. 34/2002 z 11. júla o službách informatickej spoločnosti a elektronického obchodovania, a vždy požiada o súhlas so spracovaním obsahu e-mailových správ na obchodné účely. Vyplnením formulárov sa vaše osobné údaje uložia a budú spravovať v riadne registrovanom súbore, ktorý je vlastníctvom spoločnosti CONCORD 2004 S.A., za účelom poskytovania služieb spojených s predajom kočíkov a detských bugín a ďalších produktov spojených so starostlivosťou o dojčatá, a na zasielanie obchodných informácií, o ktorých si spoločnosť CONCORD myslí, že by vás mohli zaujímať. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretej strane. Zároveň vás upozorňujeme na možnosť uplatniť si nárok na prístup, úpravu, vymazanie alebo namietanie voči svojim osobným údajom, a to zaslaním správy na adresu [email protected] alebo písomne na adrese CONCORD 2004 S.A. 5. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO: Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. ako taká a ako následnícka spoločnosť spolu so spoločnosťami, ktoré majú jej licenciu, je vlastníkom všetkých práv duševného a priemyselného vlastníctva na svojej webovej lokalite, ako aj v nej uvedeného obsahu (vyslovene: snímky, zvuk, audio, video, softvér alebo texty, značky či logotypy, kombinácie farieb, štruktúr a vzhľadu, výber použitých materiálov, počítačové programy potrebné na svoje fungovanie, prístup a používanie, atď.). Všetky práva vyhradené. V súlade s ustanoveniami článkov 8 a 31.1 druhého odseku zákona o ochrane osobných údajov je bez oprávnenia spoločnosti CONCORD 2004 S.A. výslovne zakázané verejné reprodukovať, distribuovať alebo komunikovať, vrátane iných možných spôsobov sprístupnenia, celý obsah tejto webovej lokality alebo jeho časti na akomkoľvek nosiči alebo technickom prostriedku. POUŽÍVATEĽ sa zaväzuje rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva vlastníka, spoločnosti CONCORD 2004 S.A. POUŽÍVATEĽ nesmie potláčať, meniť, obchádzať ani manipulovať žiadnym ochranným prvkom bezpečnostného systému, ktorý je nainštalovaný na stranách spoločnosti, čo vytvorila webovú lokalitu. 6. VYLÚČENIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ: Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. v žiadnom prípade nezodpovedá – v rámci hraníc stanovených zákonom – za škody ani ujmy žiadnej povahy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, menovite: chyby alebo vynechané časti v obsahu, nedostatky v pravdivosti, integrite, aktualizácii alebo presnosti údajov či informácií, ktoré sa nachádzajú na webovej lokalite, nedostatky v dostupnosti portálu či prenos vírusu alebo škodlivých programov v jej obsahu napriek využitiu všetkých potrebných technických opatrení, ktoré majú slúžiť ako obrana pred takýmito situáciami. Obsah a informácie na tejto webovej lokalite a jej stránkach spoločnosť CONCORD 2004 S.A. nezaväzujú a nezastupujú jej oficiálne názory, ide len o službu s informatívnym a popularizačným charakterom. 7. ÚPRAVY: Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia na portáli vykonávať úpravy, ktoré pokladá za vhodné, a môže na ňom meniť, mazať alebo pridávať obsah a služby, pričom môže upravovať formu ich vzhľadu alebo umiestnenia na portáli. 8. ODKAZY: Ak sa na doméne objavia odkazy alebo prepojenia na iné webové lokality, spoločnosť CONCORD 2004 S.A. S.A nebude nijak kontrolovať uvedené stránky ani ich obsah. Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. nepreberá zodpovednosť na obsah odkazu, ktorá sa viaže na cudziu webovú lokalitu, a neručí za technickú dostupnosť, kvalitu, dôveryhodnosť, presnosť, rozsah, vierohodnosť, platnosť ani skladbu žiadneho materiálu ani informácií uvedených na odkazoch na iné webové lokality. Uvedenie týchto prepojení nepredstavuje ani žiadny typ spojenia, fúzie či účasti na prepojených entitách. 9. VÝHRADNÉ PRÁVO: Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť prístup na portál a/alebo ponúkané služby bez predchádzajúceho upozornenia, na vlastnú alebo cudziu žiadosť tým používateľom, ktorí nedodržiavajú tieto všeobecné podmienky používania. 10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. a/alebo spoločnosti, ktorým udelila licenciu, využijú v prípade nedodržiavania tu uvedených podmienok i v prípade nenáležitého používania portálu pri postihu všetky dostupné civilné a trestné právne prostriedky. 11. ÚPRAVA A PLATNOSŤ PODMIENOK: Spoločnosť CONCORD 2004 S.A. môže kedykoľvek upraviť tu stanovené podmienky ich riadnym publikovaním na tomto mieste. Platnosť uvedených podmienok začína ich zverejnením a platia dovtedy, kým sa neupravia ďalšími riadne publikovanými podmienkami. 12. PLATNÁ LEGISLATÍVA A JURISDIKCIA: Vzťah medzi spoločnosťou CONCORD 2004 S.A. a POUŽÍVATEĽOM sa riadi platnými zákonmi Španielska a akýkoľvek rozpor bude riešiť súd a tribunály mesta Barcelona.